Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Helynevek bibliográfia
2010-01-10
 

Hungarian

Compiled by Edit Hlavacska—Valéria Tóth

 

Place Names

 

Ábrahám Imre Pannonhalma nagyközség történelmet idéző helynevei. In: MNyTK 209 (1997), p. 313–318.

Kiveszett szavak új gyűjtésű földrajzi nevekben. In: 15 (1993), p. 18–20.

Miért Nyul a Nyúl? Gondok egy község nevének írásos alakjával. In: MNy. 89 (1993), p. 483–484.

Művelődéstörténeti tanulságok Pannonhalma és környéke helyneveiben. In: MNyTK 183 (1989), p. 62–65.

A Győrszentmárton > Pannonhalma helynévváltoztatás valódi indítékairól. In: Nyr. 108 (1984), p. 493–494.

Adamik Mihályné—Molnár Ambrus Mezőberény határának története és helynevei. In: Mezőberény története 1–2. Edited by Szabó Ferenc. Mező­berény 1973. 2: p. 119–153.

Ady László Magyarkapus helynevei. ETF 124. Kolozsvár 1941. 121 p.

A. Kolláth Anna see Kolláth Anna

A. Molnár Ferenc see Molnár Ferenc

Andrásfalvy Bertalan „Baranya megye földrajzi nevei” és a néprajz. In: Baranyai Művelődés 1989/3, p. 34–38.

A fok és jelentősége régi vízgazdálkodásunkban. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 224–228.

Angyal Endre Az utcanévadás esztétikája. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 311–315.

Antal Árpád Nyujtód, Szászfalu és Sárfalva helynevei. In: NyIrK 31 (1987), p. 77–83.

Antal István Bertalan A gömöri karszt Ostorménes helynevei. In: MNy. 68 (1972), p. 454–455.

Áron Péter Erdély történelmi tájneveinek adattára és népeinek tájszemlélete. In: MNyj. 24 (1981), p. 101–131.

Árvay József A barcasági Hétfalu helynevei. ETI, Kolozsvár 1943. 247 p.

Review: Benkő Loránd, EM 49 (1944), p. 148–150.

A térszíni formák nevei Kalotaszegen. DEMNyIK 9. Kolozsvár 1943. 52 p. — See also: MNny. 4 (1942), p. 3–50.

A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. DolgKol. 2. Ko­lozsvár 1942. 52 p. — See also: MNny. 3 (1941), p. 7–56.

Asztalos István A Gödöllői járás nyugati részének földrajzi nevei Pesty Fri­gyes kéziratos Helységnévtárában. Múzeumi Füzetek 13. Petőfi Múzeum, Aszód 1979. 84 p.

Galgavölgy földrajzi nevei Pesty Frigyes kéziratos helységnévtárában. Aszó­di Múzeumi Füzetek 8. Aszód 1976.

Bachát László Őrimagyarósd és határa a negyvenes években a földrajzi nevek tükrében. In: 21 (1999), p. 124–127.

Földrajzi nevek és intézménynevek az ifjúsági nyelvben. In: 5 (1981), p. 31–34.

Bagosi József Berettyószéplak (Suplacu de Barcău) helynevei. MND 155. Bp. 1998. 29 p.

Bakk Pál Háromszéki helynevek (Imecsfalva, Hatolyka, Kézdimartonfalva, Kézdimárkosfalva). In: NyIrK 36 (1992), p. 93–102.

Szentkatolna helynevei. In: NyIrK 34 (1990), p. 177–182.

Bakos József Sertekapu. In: Nyr. 95 (1971), p. 123.

A szëg köznév alak- és jelentésváltozatai hely- és személyneveinkben. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 50–55.

Sertekapu — Sertekapu köz. In: Nyr. 92 (1968), p. 221–222.

Bakos József—Fekete Péter Eger és Felnémet földrajzi nevei. A belterü­let nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 4. Eger 1973. 202 p.

Eger és Felnémet földrajzi nevei. A külterület nevei. Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 3. Eger 1972. 145 p.

Bakró-Nagy Marianne Boldogasszony. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 13–23.

Balassa Iván Az utcanevek változásai Sárospatak példája alapján. In: MNyTK 209 (1997), p. 402–406.

Sárospatak történeti helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak 1994. 290 p.

Előszó – Bevezetés – A város egykor önálló elnevezései – Elkülönülő városrészek – A helynevek betűrendes mutatója A–Zs – A nevek utóbbi százada Sáros­patakon – Sárospatak város helyneveinek néhány jellegzetessége – Történeti tanulságok – Mellékletek: Irodalom, Mutató

Review: Csomortáni Magdolna, NyIrK 40 (1996), p. 209–211.

Balassa Iván Betlehem. A magyar bibliai eredetű földrajzi nevek kérdéséhez. In: Benkő-Eml. 1991, p. 46–50.

Báránd földrajzi nevei. In: Báránd története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Báránd 1985, p. 147–165.

Alsónémedi földrajzi nevei. In: Alsónémedi története és néprajza. Edited by Balassa Iván. Alsónémedi 1980, p. 213–234.

A néprajztudomány és a földrajzinév-kutatás újabb eredményei. In: I. OK 30 (1978), p. 175–184.

A legeltetés három műszava: avas, avar, havas. In: MNy. 69 (1973), p. 296–305.

Földrajzi neveink és a földhasználati módok. In: NytudÉrt. 70 (1970), p. 209–213.

Szerep helynevei. In: MNny. 1 (1939), p. 130–138.

Balassa Iván—Kováts Dániel Sárospatak határának helynevei. Sárospatak 1997. 288 p.

Review: Hajdú Mihály, MNy. 95 (1999), p. 349–353.

Balassa József Magyar uccanevek. In: Nyr. 59 (1930), p. 3–6.

Dunántúl, Túladuna. In: Nyr. 36 (1907), p. 480–481.

Balázs Géza Helynévrövidülések — antropológiai nézőpontból. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 29–35.

Balázs Ildikó Értarcsa helynevei. In: MNyj. 32 (1995), p. 171–183.

Balázs János Régi magyar földrajzinévtípusok. Levédia — Lőd, Küküllő — Somló. In: MNyTK 183 (1989), p. 65–68.

A Séd folyónév és ami körülötte lehetett. In: MNyTK 160 (1981), p. 107–109.

Toponimi, nomi di trib e nomi di popoli nelľepoca nomade edegli Árpád. In: Annales 10 (1979), p. 113–119.

Bálinth Gyula Kovászna megye történeti helységnévtára. Kivonat. In: Aluta 8–9 (1976–1977), p. 120–125.

Bálint Sándor Zsidórus. In: MNy. 71 (1975), p. 337.

Szentborbála. In: MNy. 70 (1974), p. 344.

Balkányi Szabó Lajos Debrecen helynevei. 100 helynévnek történeti, szájhagyományi és szónyomozási magyarázata. Debrecen 1865. 55 p.

Balogh Lajos A földrajzi köznevekről. In: Kiss Lajos-Eml. 1997, p. 36–39.

A magyar településnevek használatának problémái Kárpátalján. In: Biblio­theca Slavica Savariensis 3 (1996), p. 133–137.

Zárt ë-zés a földrajzi nevekben. In: MNyTK 183 (1989), p. 68–73.

Néhány megjegyzés földrajzi neveink történeti rétegződéséről. In: MNyTK 160 (1981), p. 115–117.

A földrajzi nevek fonetikus lejegyzéséről és a történeti nevekről. In: PTFTK 18 (1974), p. 83–85.

A teljes dokumentum letöltése

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz